ขั้นตอนการสร้างบ้าน การขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

213 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขั้นตอนการสร้างบ้าน การขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

เอกสารประกอบการขออนุญาต
1 | แบบคําขออนุญาต (แบบ ข.1) 


2 | แบบแปลนแผนผังบริเวณและรายการประกอบแปลน จํานวน 5 ชุด  


3 | รายการคํานวณ 1 ชุด (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้าง ด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 


4 | สําเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ (กรณีที่เป็นอาคาร ควบคุมตามกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ)


5 | สําเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3 / ส.ค.1


6 | หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้เป็น เจ้าของที่ดิน ที่อาคารนั้นตั้งอยู่) 


7 | หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีที่อาคารก่อสร้างชิด เขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซม.) หรือใช้ผนังร่วมกัน 


8 | หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร (หรือหนังสือมอบอํานาจ กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผ้ขออนุญาต) 


9 | สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 


10 | หนังสือแสดงวาเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
1 | เมื่อเอกสารทุกอย่างพร้อม จึงสามารถยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เช่น  

- ผู้ว่าราชการ

- นายกเทศมนตรี 

- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)

2 | เมื่อยื่นเอกสารตามข้อ 1 เรียบร้อยจะมีการนัดตรวจสถานที่ และตรวจเอกสารที่ยื่นคําขอไว้ หากเอกสารถูกต้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตให้ภายในเวลาไม่เกิน 45  วัน  

3 | เมื่อได้รับใบอนุญาตการก่อสร้างแล้ว ถือว่าจบขั้นตอนการขออนุญาต สามารถลงมือ ก่อสร้างได้ตามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งต้องทําการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต 

 

ในกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างบ้านหรืออาคาร ให้เสร็จในเวลาที่กำหนดเจ้าของบ้านสามารถดําเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตได้  

 

เห็นเอกสารทั้งหมดแล้วรู้เลยว่าเยอะมากๆ แต่หมดกงวลเรื่องการยื่นขออนุญาตการก่อสร้างบ้านไปได้เลย เรามีการบริการอํานวยความสะดวกในการขออนุญาต ปลูกสร้างกับหน่วยงานราชการให้กับลูกค้าที่สร้างบ้านกับแลนดี้โฮม 

 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง , ddproperty

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้